Algemene Voorwaarden

 

Inleiding

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :

 

Villavie is eigendom van Eline Hoogenboom, kvk nr: 58507124. Er mag geen inbreuk gemaakt worden op de merknaam en het beeldmerk.

Academyovereenkomst: De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij de Academy of een andere online of offline training van Villavie (alle varianten). Hierdoor verbindt Villavie zich tegenover de klant tot het verschaffen van de door Villavie aangeboden Academy of online training.

 

Participant : De partij met wie Villavie een overeenkomst heeft gesloten die onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

 

Betaling

De betaling geschiedt voordat deelname aan de Academy begonnen is. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant. Is gekozen voor betalen in termijnen, dan wordt de eerste termijn voorafgaand per Ideal betaald en worden de overige termijnen voorafgaand aan de volgende modules per factuur voldaan. Als de betaling niet ontvangen is voor de desbetreffende module start, wordt de participant niet toegelaten tot deze module. Villavie doet haar uiterste best facturen op tijd de sturen en herinneringen te sturen.
Met de aanschaf van een door Villavie aangeboden training (zowel online als offline) gaat de participant akkoord met alle in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen van Villavie.

 

Wijzigingen

Villavie heeft het recht de overeenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de Academy, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.

 

Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Villavie zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.

 

Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Villavie aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevraagd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant.

 

Indien de oorzaak van de wijziging aan Villavie kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Villavie.

 

Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

 

Aansprakelijkheid

Villavie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens het volgen van trainingen in de Academy of voortvloeiend uit andere content/producten of boodschappen die Villavie produceert.

 

Als de Academy niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Villavie. Eventuele schade wordt door Villavie vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Villavie is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:

 

-De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.

-De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de Academy is betrokken.

-De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de organisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.

-Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Villavie zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Villavie  aansprakelijk is voor derving van workshops/trainingssgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de workshop/trainingssom.

 

Verplichtingen

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Academy daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Villavie van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

 

Klachten

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Villavie, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/training schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Villavie. U krijgt daarop binnen dertig dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

 

Toegang

Participant heeft een jaar toegang tot de Academy. Modules komen elke twee weken online (dus niet alles in één keer). Als er na een jaar na aanschaf van de training nog niet gestart is met de training, vervalt de toegang tot de online training.

 

Persoonlijk

Deelname aan de Academy is persoonlijk. Het is verboden om de Academy samen met iemand te volgen. Ieder dient individueel de Academy aan te schaffen en inloggegevens of inhoud uit de cursus mag niet gedeeld worden.

 

Ontbinding

Participanten hebben 14 dagen lang recht op ontbinding van de overeenkomst. Deze termijn gaat in op de dag dat de Academy is aangeschaft door middel van betaling. De kosten voor retourzending van eventuele cursusmiddelen komen bij ontbinding voor rekening van de participant.
Na 14 dagen is er geen recht meer op enige vorm van restitutie.

Uitsluiten Ontbinding

Het ontbindingsrecht is uitgesloten wanneer consument akkoord is gegaan met directe uitvoering van de dienst, de dienst al volledig is uitgevoerd en consument heeft verklaard afstand te doen van het recht van ontbinding. Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor downloads, wanneer de consument akkoord is gegaan met een directe download en heeft verklaard af te zien van het ontbindingsrecht. Wanneer de consument gebruik wil maken van het recht op ontbinding van de overeenkomst, wordt naar alle redelijkheid gezocht naar de hoeveelheid content die al afgenomen is. Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor rechtspersonen en personen in uitoefening van beroep of bedrijf.